REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY I USŁUGI

realizowane w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020

W związku z faktem, iż Zarząd Spółki EXOTECH Sp. z o.o. podjął decyzje o pozyskiwaniu środków finansowych w ramach dostępnej pomocy publicznej oraz mając na uwadze konieczność realizacji projektów objętych dofinansowaniem zgodnie z zapisami wytycznych programowych, w tym w zakresie stosowania zasady konkurencyjności wydatków, Zarząd Spółki podjął decyzję o opracowaniu niniejszego Regulaminu. Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie zgodności przedsięwzięć z wytycznymi programowymi w zakresie dokonywania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności. Niniejszy Regulamin obejmuje zarówno przedsięwzięcia, dla których Spółka podpisała umowę o dofinansowanie jak i dla tych planowanych do współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej.


Pełen regulamin

Kontakt

Email #1: biuro@exotech.pl
Email #2: exotech@onet.pl
Telefon: +48 533 868 781.

Tomasz Krause

Prezes Zarządu / Główny projektant