Wiadomości
Projekt
Regulamin

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU OFERTY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA JEDNEGO AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU NR POIR.01.01.01-00-0046/17

2019.11.27

Informujemy, iż w ślad za otrzymywanymi sygnałami od potencjalnych oferentów związku z toczącym się postępowaniem na Zatrudnienie nowej osoby wykonującej pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenie) / numer publikacji w bazie Konkurencyjności: 1214645, w dniu 05.11.2019r. Zarząd EXOTECH Sp. z o.o. wprowadził zmiany w treści publikacji z dnia 29.10.2019r , które znajdują się w załącznikach poniżej.

KOMUNIKAT WS. ZMIANY W TREŚCI PUBLIKACJI Z DNIA 29.10.2019

2019.11.05

Informujemy, iż w ślad za otrzymywanymi sygnałami od potencjalnych oferentów związku z toczącym się postępowaniem na Zatrudnienie nowej osoby wykonującej pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenie) / numer publikacji w bazie Konkurencyjności: 1214645, w dniu 05.11.2019r. Zarząd EXOTECH Sp. z o.o. wprowadził zmiany w treści publikacji z dnia 29.10.2019r , które znajdują się w załącznikach poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

2019.10.29

W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia nowej osoby wykonującej pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenie).

ZAPYTANIE OFERTOWE

2018.09.28

W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. dokonała wyboru oferenta do działań informacyjno – promocyjnych Projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

2018.09.14

W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. dokonała wyboru nowych osób wykonujących pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenie).

ZAPYTANIE OFERTOWE

2018.09.07

W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące działań informacyjno – promocyjnych Projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

2018.08.31

W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia nowych osób wykonujących pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenie).

ZAPYTANIE DOTYCZĄCESZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ

2018.06.20

W związku z realizacją projektu „Biodive Fin - innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące działań informacyjno – promocyjnych Projektu.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCESZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ

2018.05.29

W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. składa zapytanie dotyczące oszacowania kosztu wynagrodzeń nowych osób wykonujących pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenie).

ZAPYTANIE OFERTOWE

2018.04.06

Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu „Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego” (nr projektu POIR.01.01.01-00-0046/17), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie: POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (dalej: Projekt) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe/w załączniku/ dotyczące odpłatnego korzystania z urządzeń (wynajmu). Z poważaniem Tomasz Krause.

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017.04.21

W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Szybka ścieżka” MŚP (Konkurs 1/1.1.1/2017) oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące wynagrodzeń osób wykonujących pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie na podstawie umowy - zlecenie).

Załączniki do pobrania:
001-converted.pdf

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU OFERTY

2017.04.12

W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Szybka ścieżka” MŚP (Konkurs 1/1.1.1/2017) oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, EXOTECH Sp. z o.o dokonało wyboru oferty dotyczącej zatrudnienia osób wykonujących pracę na rzecz Projektu (zatrudnienie na podstawie umowy – zlecenie).

Załączniki do pobrania:
001.jpg

O PROJEKCIE

EXOTECH Sp. z o.o. na podstawie Umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00- 0046/17 z dnia 02.11.2017r. realizuje Projekt pt.: Biodive Fin- innowacyjne biomimetyczne płetwy pływackie dla zastosowania cywilnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR). Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w kierunku opracowania i przetestowania innowacyjnej min. w skali Europy, biomimetycznej płetwy pływackiej (w dwóch typach) do zastosowania cywilnego.

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie (z przygotowaniem do IX TRL) 2 typów innowacyjnej płetwy pływackiej przygotowanej z wykorzystaniem zasad biomimetyki. Planowane do osiągnięcia efekty doprowadzą do uzyskania zupełnie nowego podejścia wzorniczego w produktach nurkowych, pływackich, ratunkowych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 901 177,15 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 4 901 177,15 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIE Z EFRR: 3 600 912,79 PLN
LATA REALIZACJI PROJEKTU: 2018-2019

Aktywne linki instytucji oraz poświęcone programowi, z którego realizowany jest projekt:

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY I USŁUGI

realizowane w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020

W związku z faktem, iż Zarząd Spółki EXOTECH Sp. z o.o. podjął decyzje o pozyskiwaniu środków finansowych w ramach dostępnej pomocy publicznej oraz mając na uwadze konieczność realizacji projektów objętych dofinansowaniem zgodnie z zapisami wytycznych programowych, w tym w zakresie stosowania zasady konkurencyjności wydatków, Zarząd Spółki podjął decyzję o opracowaniu niniejszego Regulaminu. Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie zgodności przedsięwzięć z wytycznymi programowymi w zakresie dokonywania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności. Niniejszy Regulamin obejmuje zarówno przedsięwzięcia, dla których Spółka podpisała umowę o dofinansowanie jak i dla tych planowanych do współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Pełen regulamin